Φράγματα της Κύπρου – Cyprus Dams (1/2015-4/2019)

The time-lapses below were created using only cloud cover free satellite images from the Sentinel-Hub satellite.

Για την δημιουργία των πιο κάτω εικόνων σε χρονοσειρά χρησιμοποιήθηκαν εικόνες από τον δορυφόρο Sentinel-Hub στις οποίες δεν παρουσιάζονταν νεφοκάλυψη.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.