ImportPhotos #QGIS

How to cite M. Kyriakou, G. Christou, end P. Kolios, “ImportPhotos: a QGIS plugin to visualise geotagged photos”, Zenodo. (doi:10.5281/zenodo.3384824) ImportPhotos v2.2.3 Add field column Images to use with QGIS plugin qgis2web directly OK Test … Continue reading ImportPhotos #QGIS